ประเภทการบริการ

- บริการแผนกผู้ป่วยนอก (OPD)
- บริการแผนกผู้ป่วยใน (IPD)
- บริการแผนกผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน (ER)
- บริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)
- บริการหน่วยโรคไต
- บริการแผนกคลอด
- บริการแผนกผ่าตัด
- บริการทันตกรรม
- บริการเวชศาสตร์ฟื้นฟู
- บริการรังสีวินิจฉัย