ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระพุทธบาท


รายชื่อ
นายทศพร ศิริโสภิตกุล

ข้อมูลแพทย์ที่ปฏิบัติราชการ โรงพยาบาลพระพุทธบาท ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561


สาขา รายชื่อ ตำแหน่ง
สูติ - นรีเวชกรรม นายทรงสิทธิ์ ชื่นธรรมการย์ นายแพทย์ชำนาญการ
สูติ - นรีเวชกรรม น.ส.สถิดาภรณ์ แสนแก้ว นายแพทย์ชำนาญการ
ศัลยกรรม นายศุภชัย ยอดเยี่ยม นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ศัลยกรรม นายพุทธพงษ์ เสริฐธิกุล นายแพทย์ชำนาญการ
อายุรกรรม น.ส.จินตนา ชูเกียรติศิริ นายแพทย์เชี่ยวชาญ
อายุรกรรม นายกัมพล โกสินทร์ตระการ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
อายุรกรรม น.ส.สิริกัญญา ก้อนเทียน นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
อายุรกรรม นายชาญณรงค์ รุจิระชาติกุล นายแพทย์ชำนาญการ
อายุรกรรม น.ส.สุภาพรรณ ทนันชัย นายแพทย์ชำนาญการ
กุมารเวชกรรม นางชนิดา สยุมภูรุจินันท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ
กุมารเวชกรรม นางระพีพรรณ ไชยมุติ นายแพทย์เชี่ยวชาญ
กุมารเวชกรรม น.ส.นวลพรรณ พงศ์เผ่าไทย นายแพทย์ชำนาญการ
กุมารเวชกรรม น.ส.ชนิกานต์ เอกเจริญ นายแพทย์ชำนาญการ
กุมารเวชกรรม น.ส.ไพลิน อยู่มา นายแพทย์ชำนาญการ
โสต นาสิก ราลิงซ์วิทยา นางนุชรินทร์ อักษรดี นายแพทย์เชี่ยวชาญ
รังสีวินิจฉัย น.ส.จำเนียน แจ้งประดิษฐ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ
รังสีวินิจฉัย นางสาววริษฐา กันตระกูล นายแพทย์ชำนาญการ
เวชกรรมฟื้นฟู น.ส.ศันสนีย์ ศิลปศุภกรวงษ์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ประสาทศัลยศาสตร์ นายวิโรจน์ วาณิชย์เจริญพร นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
จิตเวชศาสตร์ นายสมชาย สำราญเวชพร นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ นายศิริศักดิ์ บุญรักษา นายแพทย์ชำนาญการ
ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ นายมาโนช ตันติมาลา นายแพทย์ชำนาญการ
ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ นายไชยฤทธิ์ ชีวาวัฒนชัย นายแพทย์ชำนาญการ
วิสัญญีวิทยา น.ส.สุวิมล ยิ้มแย้ม นายแพทย์ชำนาญการ
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน นายทองธรรม เหลืองเรืองรอง นายแพทย์ชำนาญการ
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน นายอภิลักษณ์ ชาวปากน้ำ นายแพทย์ชำนาญการ
จักษุวิทยา น.ส.ณัฐธิดา คุณยศยิ่ง นายแพทย์ชำนาญการ
เวชศาสตร์ครอบครัว น.ส.ดลนภา บัวศิลา นายแพทย์ชำนาญการ
เวชศาสตร์ครอบครัว นายเขมชาติ พิกุล นายแพทย์ชำนาญการ
เวชศาสตร์ครอบครัว นายขจรศักดิ์ จันมา นายแพทย์ชำนาญการ
เวชศาสตร์ครอบครัว น.ส.พีชญา ศรีสา นายแพทย์ชำนาญการ
แพทย์ทั่วไป น.ส.สุนันทา เมฆสวัสดิชัย นายแพทย์ปฏิบัติการ
แพทย์ทั่วไป นายอธิวัฒน์ ขุนพล นายแพทย์ปฏิบัติการ

ข้อมูลทันตแพทย์ที่ปฏิบัติราชการ โรงพยาบาลพระพุทธบาท ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561


สาขา รายชื่อ ตำแหน่ง
ทันตกรรมหัตถการ น.ส.อุษณีย์ กัลยาธิ ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ทันตกรรมหัตถการ น.ส.หทัยชนก สุขเกษม ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ทันตกรรมประดิษฐ์ นายยุทธนา อินทรหนองไผ่ ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ทันตกรรมทั่วไป น.ส.ยุพดี พุ่มขจร ทันตแพทย์ชำนาญการ
ทันตกรรมทั่วไป น.ส.ธัญย์ชนก คัมภิรานนท์ ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
ทันตกรรมจัดฟัน น.ส. สุหัชชา เมธีวรกุล ทันตแพทย์ชำนาญการ
ศัลยกรรมช่องปากแบะแม็กซิลโลเฟเชียล นายศรัณย์ เลาจนานนท์ ทันตแพทย์ชำนาญการ
ทันตกรรมบดเคี้ยว น.ส.สิริยา ผกานิมิตร ทันตแพทย์ชำนาญการ