มูลนิธิโรงพยาบาลพระพุทธบาท

มูลนิธิโรงพยาบาลพระพุทธบาทเป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศลลำดับที่ 624 ของประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 332)ฯ ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2549 กองทุนของมูลนิธี มีดังนี้

1. กองทุนพัฒนารพ.พระพุทธบาท
2. กองทุนน้ำเอยน้ำใจ
3. กองทุนตึกเด็ก
4. กองทุนแว่นตา
5. กองทุนผู้ป่วยกระดูกและข้อ
6. กองทุนอายุรกรรมชาย 4
7. กองทุนอายุรกรรมชาย 3
8. กองทุนหน่วยไตเทียม
9. กองทุนอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
10. กองทุนธนาคารเลือด
11. กองทุนนายซ่งกือ-นางงิ้ม แซ่กัว
12. กองทุนอวัยวะเทียมเพื่อสงฆ์อาพาธ
13. กองทุนเครือรัฐติกาล
14. กองทุนวารสารวิชาการสาธารณสุข เขต 5
15. กองทุนศัลยกรรม 3
16. กองทุนตึกสงฆ์อาพาธ
17. กองทุนทุริยานนท์
18. กองทุนห้องผู้ป่วยหนัก
19. กองทุนผู้ป่วยเบาหวาน
20. กองทุนเวชศาสตร์ฟื้นฟู
21. กองทุนศัลยกรรม 2
22. กองทุนธารน้ำใจ คนสระบุรีไม่ทอดทิ้งกัน
มูลนิธิโรงพยาบาลพระพุทธบาท
มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่โรงพยาบาลพระพุทธบาท เลขที่ 86 หมู่ 8 ตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
center

การจดทะเบียนแต่งตั้งโดยถูกต้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มีกรรมการ 11 คน ประกอบด้วย
1. นายดนัย ทุริยานนท์ ประธานกรรมการ
2. นายชาญณรงค์ รุจิระชาติกุล รองประธานกรรมการ
3. นางสาวกรุณา สมพงษ์ กรรมการ
4. นางสาวมณีศิลป์ กล่อมสกุล กรรมการ
5. นางอัมพร จันทชาติ กรรมการ
6. นางอัตถิกา มีสมวัฒน์ กรรมการ
7. นางกาญจนา สรรพคุณ กรรมการ
8. นางเพ็ญพิมล แสงจันทร์ฉาย กรรมการ
9. นางเรณู รัตนสุวรรณ กรรมการ/เหรัญญิก
10. นางสุจินต์ เจริญผล กรรมการ/เลขานุการ
11. นางสาวอังคณา ตัณฑ์เอกคุณ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

วัตถุประสงค์
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการอบรมศึกษาและค้นคว้า และวิจัยทางด้านการแพทย์
2. ส่งเสริมการรักษาและป้องกันโรคของประชาชนผู้ป่วยไข้
3. สงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชน พระภิกษุสามเณร และข้าราชการซึ่งประสบความเดือนร้อน
4. ร่วมมือส่งเสริมและประสานงานกับสถาบันการกุศลอื่นเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ
5. เพื่อส่งเคราะห์และส่งเสริมกิจการของโรงพยาบาลพระพุทธบาทให้ดียิ่งขึ้น
6. เพื่อร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
7. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

การรับบริจาค
วันที่24 พฤศจิกายน 2559 คุณประภา เชาวรินทร์ บริจาคเงินให้ โรงพยาบาลพระพุทธบาท เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท โดยมี นพ.ทศพร ศิริโสภิตกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระพุทธบาท เป็นผู้รับมอบ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการเเพทย์ เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง

center center