ประวัติความเป็นมาโรงพยาบาลพระพุทธบาทโรงพยาบาลพระพุทธบาทได้ทำการก่อสร้างขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2497 ในสมัยรัฐบาล ฯพณฯ จอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ด้วยความดำริที่จะช่วยเหลือสมาชิกนิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท เพราะเขตพื้นที่ดินของนิคมฯ เป็นป่าดงดิบมีต้นไม้ขึ้นหนาทึบ จึงเป็นแหล่งของเชื้อไข้มาเลเรีย เป็นเหตุให้สมาชิกนิคมฯ ต้องเสียชีวิตด้วย โรคมาลาเรีย ปีหนึ่ง ๆ เป็นจำนวนมาก


โดยในขั้นแรก ดำริที่จะขยายสุขศาลาชั้นหนึ่งที่มีอยู่เดิมให้เป็นโรงพยาบาล แต่ พ.ท.นิตย์ เวชวิศิษย์ อธิบดีกรมการแพทย์ ในขณะนั้น มีความเห็นว่า ควรมีการสร้างโรงพยาบาลขึ้นใหม่ ดีกว่าการขยายสุขศาลา เพื่อให้ได้โรงพยาบาลที่สมบูรณ์จริง ๆ ในที่สุด ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เห็นชอบด้วยจึงได้มีคำสั่งให้กรมประชาสงเคราะห์จัดหาที่ดินสำหรับโรงพยาบาลขนาด 100 เตียงขึ้น พร้อมทั้งเตรียมที่ดินไว้ให้เพียงพอเพื่อสร้างโรงเรียนพยาบาลพดุงครรภ์และอนามัยในโอกาสต่อไปอีกด้วยต่อมากรมประชาสงเคราะห์จึงได้จัดสรรที่ดินของสมาชิกนิคมฯ ให้ทั้งหมดจำนวน 99 ไร่ 75 ตารางวา มีขนาดกว้าง 4 เส้น 12 วา ยาว 21 เส้น โดยทางโรงพยาบาลจ่ายเงินชดเชยให้เจ้าของที่ดินไปรายละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 35,000 บาท ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีจึงได้อนุมัติเงิน ก.ศ.ส. จำนวน 5,000,000 บาท เพื่อดำเนินการก่อสร้าง เริ่มทำการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2497 เป็นเวลา 1 ปี จึงแล้วเสร็จ เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2498 และได้ทำพิธีเปิดเป็นทางการในวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2499 โดย ฯพณฯนายกรัฐมนตรี จอมพล ป. พิบูลสงคราม มาเป็นประธานในพิธี

ทำเนียบผู้บริหาร

1. นายแพทย์เล็ก มโนมัยอุดม
พ.ศ. 2496 – 2499
2. นายแพทย์ดนัย สุวารี
พ.ศ. 2499 (รักษาการ)
3. นายแพทย์ณรงค์ สดุดี
พ.ศ. 2499 – 2517
4. นายแพทย์จำลอง บ่อเกิด
พ.ศ. 2501 – 2503 (รักษาการ)
5. นายแพทย์แถม ทัพยุทธ์พิจารณ์
พ.ศ. 2517 – 2519
6. นายแพทย์ชลิต ธรรมรักษา
พ.ศ. 2519 – 2532
7. นายแพทย์พนม สนิทประชากร
พ.ศ. 2532 – 2535
8. นายแพทย์วิศิษฐ์ เบญจพงษ์
พ.ศ. 2535 – 2537
9. นายแพทย์สุพัฒน์ เนยปฏิมานนท์
พ.ศ. 2537 – 2538
10. นายแพทย์ดนัย ทุริยานนท์
พ.ศ. 2538 – 2554
11. นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์
พ.ศ. 2554 - 2557
12.แพทย์หญิงรจนา ขอนทอง
พ.ศ. 2557 - 2558
13.แพทย์หญิงเพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์
พ.ศ. 2558 - กันยายน 2559
14.นายแพทย์ทศพร ศิริโสภิตกุล
ตุลาคม 2559 - ปัุจจุบัน