example graphic

Phraphutthabat Hospital

โรงพยาบาลพระพุทธบาท

example graphicมาตรา ๗(๑) โครงสร้างองค์กร

- กฏกระทรวง ว่าด้วยเรื่องการแบ่งส่วนราชการ กระทรววงสาธารณสุข

- โครงสร้างหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

- โครงสร้างการบริหารงานของโรงพยาบาลพระพุทธบาท

- ราชกิจจานุเบกษา สถานบริการเพื่อสุขภาพ 2559

มาตรา ๗(๒) อำนาจหน้าที่

- โครงสร้างโรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป

- โครงสร้างกลุ่มภารกิจภายในโรงพยาบาลพระพุทธบาท

มาตรา ๗(๓) สถานที่ติดต่อ

- แผนที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารโรงพยาบาลพระพุทธบาท

- สถานที่ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร E-mail website

มาตรา ๗(๔)กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง

- MOPH 4.0

- Thailand 4.0 สาธารณสุข

- แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี ด้านสาธารณสุข

- วิสัยทัศน์ พันธกิจ

มาตรา ๗(๕)

- ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด

ไม่มีภารกิจตามข้อมูลนี้