คุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ปี 2563


ตัวชี้วัดที่ 1 การจัดซื้อ จัดจ้าง


ตัวชี้วัดที่ 2 การมีส่วนร่วม (ตามภาระกิจหลักที่หน่วยงานเลือก)


ตัวชี้วัดที่ 3 การเปิดเผยข้อมูล


ตัวชี้วัดที่ 4 การดำเนินงานตามภารกิจ


ตัวชี้วัดที่ 5 การปฏิบัติงานตามหน้าที่


ตัวชี้วัดที่ 6 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร


ตัวชี้วัดที่ 7 การจัดการเรื่องร้องเรียน


ตัวชี้วัดที่ 8 การรับสินบน


ตัวชี้วัดที่ 9 การเสริมสร้าง วัฒนธรรมสุจริต


ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน


ตัวชี้วัดที่ 11 แผนป้องกันและปราบปรามทุจริต


ตัวชี้วัดที่ 12 แผนป้องกันและปราบปรามทุจริต