ข้อมูลบุคลากรโรงพยาบาลพระพุทธบาท
ณ    วันที่   31 มกราคม 2561
ประเภทบุคลากร

จำนวนทั้งหมด

(ตาม จ.18)

จำนวนที่

ปฏิบัติงานจริง

หมายเหตุ
       
 แพทย์  (รวม ผอ.) 36 33  -  ลาศึกษาต่อ  2
ทันตแพทย์ 9 8 -   ไปช่วยราชการ  1
  พยาบาลวิชาชีพ  305 305   -  ไปช่วยราชการ 2
เภสัชกร 19 19  
พยาบาลวิชาชีพ 276 277   -  มาช่วยราชการ 1
  พยาบาลเทคนิค  16 16  -
  ข้าราชการอื่น ๆ 78 77  -  ลาศึกษาต่อ  1     
       -  ไปช่วยราชการ 1
       -  มาช่วยราชการ 1
  ลูกจ้างประจำ 125 125  
  พนักงานราชการ 53 53  
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 117 117  
ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) 112 112  
ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายคาบ) 21 21  
ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) 76 76  
ลูกจ้างชั่วคราวเงินประกันสังคม 1 1  
 รวม 939 936