กายภาพบำบัด

ให้บริการครอบคลุมทั้งด้านรักษา ป้องกัน ส่งเสริมและออกกำลังเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพข้อต่อ ร่างกาย ตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพรวมถึงมีการติดตามดูแลต่อเนื่องเมื่อผู้ป่วยและผู้พิการกลับไปใช้ชีวิตในสังคม

1. งานดูแลผู้ป่วยนอก ให้บริการวันจันทร์ –วันศุกร์ เปิดให้บริการผู้ป่วย 3 ช่วงเวลา ช่วงที่ 1 8.30-10.00 น. ช่วงที่ 2 10.00-12.00 น. ช่วงที่ 3 13.00-16.00 น. นอกเวลาราชการวันจันทร์-พฤหัส เวลา 16.00-20.00 น.
2. งานดูแลผู้ป่วยใน ให้บริการวันจันทร์ –วันศุกร์ เวลา 8.30- 16.00 น.
3. งานติดตามดูแลต่อเนื่อง จัดบริการกายภาพบำบัดสู่รพ.สต.ร่วมกับ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู และทีมสหสาขาวิชาชีพ ออกดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อลดปัญหา เพิ่มความสามารถการทำกิจวัตรประจำวัน ลดอัตราการเกิดภาวะติดบ้าน ติดเตียง และโอกาสเกิดความพิการซ้ำซ้อน