StarLite iView Slider

โรงพยาบาลพระพุทธบาท

ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าสู่ระบบสมาชิก : 1
Content : 40
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 5535

ติดต่อเรา

ข้อมูลพื้นฐาน

โรงพยาบาลพระพุทธบาท มุ่งมั่นที่จะให้บริการสุขภาพ แบบผสมผสานคือส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูสภาพ แก่ประชาชนทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมอย่างเสมอภาพ สะดวก ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้ตามมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ โดยบุคลากร ที่มีความรู้ ความชำนาญเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ใช้บริการ และเป็นสถาบันฝึกอบรมแก่บุคลากรสาธารณสุข"โรงพยาบาลพระพุทธบาท เป็นโรงพยาบาลชั้นนำ ในการบริการสุขภาพที่ทุกคนพึงพอใจและไว้วางใจ"


ความมายของวิสัยทัศน์

๑. "พึงพอใจ" คือ ผู้มาใช้บริการเกิดความประทับใจในการบริการของเจ้าหน้าที่หรือระบบ และไม่มีข้อร้องเรียนในทางที่จะก่อให้เกิดความเสียชื่อเสียงแก่โรงพยาบาลเรา

๒. "ไว้วางใจ" นั้น ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าภายนอก หรือภายใน หรือเขาจะเคยใช้บริการแล้วหรือยังไม่เคยก็ตาม แต่ถ้าเขาเจ็บป่วย เขาจะเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเราเป็นันดับแรก หรือแม้แต่ผู้ประกันตน การเบิกจ่ายตรง ตสก. เขาก็จะเลือกโรงพยาบาลเรา และเมื่อเขาเจ็บป่วยครั้งต่อไป เขาก็ยินดี เชื่มั้น ในวิชาชีพขงแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน พ้อมจะฝากชีวิตเขาไว้ที่โรงพยาบาลเราย่างไว้วางใจ
ทำงานร่วมกันเป็นทีม (Team Work)

ยึดผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลาง (Customer Focus)

พัฒนาตนเงอย่างต่อเนื่อง (CQI)